Trình tạo brainfuck

Ngôn ngữ chỉ có 8 lệnh đơn giản với con trỏ chỉ dẫn. Ngôn ngữ được thiết kế để giải trí và thách thức các lập trình viên chứ không được sử dụng trong thực tiễn.