Mã hóa văn bản

Mã hóa đoạn văn và văn bản.
Ghi chú: Không có mật khẩu thì không bao giờ xem được nội dung.