Trình tạo mã SHA1

SHA1 là viết tắt của Secure Hash Algorithm 1-bit (Thuật toán băm bảo mật 1 bit) và được sử dụng để bảo mật bằng mật mã.
Ghi chú: Nhập văn bản vào ô ở dưới và nhấn nút "Mã hóa SHA1".


Thuật toán băm mật mã tạo ra các hàm băm không thể đảo ngược và duy nhất. Số lượng hàm băm có thể có càng lớn, thì xác suất để hai giá trị sẽ tạo ra cùng một giá trị băm càng nhỏ.